Spor B – Vandløb

Danmark har ca. 64.000 km vandløb, der er under vandløbslovens beskyttelse. Vandløbslovens formål er blandt andet at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.

Er der en modsætning mellem forvaltning af faste regler og helhedstænkning og dialog, når der skal forvaltes i forhold til de forskellige interessenter?

Kan der skabes helhedstænkning og synergier i ådalsprojekter? Stor nedbør eller tøbrud bliver mere udtalte med klimaudviklingen, der medfører øget
havvandstand og større hyppighed af ekstrem afstrømning. På Natur & Miljø 2015 diskuteres effekter af Ådalsprojekter.

Fokuspunkter i vandløbssessionerne

• Hvorledes tager man højde for helhedstænkning og sikrer synergier
i vandløbsprojekter?
• Konsekvenser af oversvømmelser i ådale i perioder med stor nedbør
eller tøbrud
EKSKURSION: Går til vandløbsprojekter, hvor der er arbejdet på tværs
omkring f.eks. natur, kultur, spildevand, forsyning, mm.

Spor B – Vandløb program

Kl. 15.45 – 17.15

Erfaringer fra Tubæk Å projektet

v. Chefkonsulent Paul Debois, Vordingborg Kommune

Naturstyrelsen og ådalsprojekter

v. Kontorchef Thomas Bruun Jessen og Kontorchef Henrik Kundby, Naturstyrelsen

Rådgiveren og helhedstænkningen i ådale

v. Afdelingschef Henrik Vest Sørensen, Orbicon

Kl. 11.00 – 15.00

Fokus på vandløbsprojekter, hvor der er arbejdet på tværs omkring f.eks. natur, kultur, spildevand, forsyning

v. Miljøtekniker Sten Bøgild Frandsen m.fl, Kolding Kommune

Tovholdere og oplægsholdere

Sten Bøgild Frandsen

,

Ekskursionsleder på Vandløb og Miljøtekniker, Kolding Kommune

Paul Debois

, ,

Chefkonsulent, Afdeling for Land og Miljø, Vordingborg Kommune

Søren Brandt

,

Miljømedarbejder, Teknik og Miljø, Herning Kommune. Tovholder for EnviNas Erfagruppe Vandløb.