Spor E – Spildevand

Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen bevirker at kommuner arbejder på flere indsatsområder i forhold til spildevandsrensning.
Og planerne går ofte på tværs af kommunegrænser.

Klimaforandringer er en stor udfordring i forbindelse med spildevandsplanlægningen.

Det overordnede mål med vandplanlægning i Danmark er, at alt vand – grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet skal have mindst ”god tilstand” eller ”godt potentiale” i år 2015 eller senest i 2027. Hvor kommer grøn omstilling og helhed i forvaltningen ind i billedet?

Fokuspunkter for spildevandssessionerne

• LAR – Bæredygtig regnvandshåndtering, nedsivning til grundvand og i
by(udviklings)projekter
• Sekundavand i Danmark – muligheder og begrænsninger
• Grøn omstilling indenfor spildevandsbranchen – i regionalt, nationalt
og internationalt perspektiv

Spor E – Spildevand program

Kl. 15.45 – 17.00

LAR – hvad er det og hvad kan det?

– LAR bruges efterhånden synonymt med bæredygtig regnvandshåndtering og begrebet rummer i dag meget mere end nedsivning af tagvand i faskiner

v. Biolog Gitte Hansen, Orbicon

LAR og grundvand

– Problematikker omkring nedsivning, forurenende stoffer, hvad der sker når der nedsives.

v. Geolog Morten Ejsing Jørgensen, Københavns Kommune

LAR i en ny bydel – Odense Kommune

– Dahlsvej i Odense er en af de første og største udviklingsprojekter – lokal regnvands håndtering

v. Projektleder Nena Kroghsbo, Vandcenter Syd

LAR i eksisterende bydel

– I boligomrpdet Marielyst i Gladsaxe Kommune håndteres tag- og vejvand fra et samlet areal på mere end 50 ha ved nedsivning i de grønne områder

v. Projektleder Per Lorentsen, Nordvand

Kl. 11.00 – 12.30

Tolkning af regler, økonomiske overslag og perspektiver for brug af sekundavand

– Hvordan kan brugen af sekundavand fremmes herhjemme?

v. Projektchef Marianne B. Marcher Juel, Rambøll

Anvendelse af sekundavand som led i klimatilpasningsstrategi – potentiale for nye arbejdspladser

– Eksisterende og ønskede teknologier til genanvendelse af vand

v. Projektchef Marianne B. Marcher Juel, Rambøll

Kl. 13.30 – 15.00

Er vi blevet grønnere i vores energiforbrug i spildevandsbehandling

– Regionalt, nationalt og internationalt?

v. Ingeniør Thomas Jensen, Rambøll

Energiforbrug og spildevandsbehandling

– Hvad er kommunens rolle i grøn omstilling og spildevand?

v. Ingeniør Thomas Jensen, Rambøll

Tovholdere og oplægsholdere

Jonas David Larsen

,

Miljømedarbejder, Natur- og miljøafdelingen, Nordfyns Kommune

Ib Clausen

,

Biolog, By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og Vand, Kolding Kommune