Spor H – Landbrug

Kommunerne ønsker, at landbruget får mulighed for at udvikle sig på et rationelt og bæredygtigt grundlag, samtidig med at der tages hensyn til natur, miljø, landskab, kulturmiljø og en række andre elementer.

Redskaberne kan være dialog, samarbejde og involvering – samtidig er der lovgivningen at tage hensyn til. Der arbejdes på, at lave en ny
husdyrregulering, hvor miljøvurderingen af arealer og anlæg adskilles. Sideløbende skal allerede godkendte tilladelser revurderes.

Kommunerne udfører miljøtilsyn for at have en dialog med landbruget om miljøreguleringen samt for at følge op på, om landbruget har de
fornødne tilladelser og godkendelser, samt at bedriften overholder disse og anden øvrig lovgivning.
Regeringens målsætning er, at 50 % af alt gylle skal gå igennem et biogasanlæg i 2020. Hvordan nås målet?

Fokuspunkter for landbrugssessionerne

• Revurdering – konklusioner og perspektiver omkring Husdyrbrugsloven
• Den nye husdyr-regulering – Hvad indebærer den og hvor langt er den?
• Miljøtilsyn på landbrug – Hvordan hænger håndhævelse og erhvervsvenlighed
sammen?
• Biogas

Spor H – Landbrug program

Kl. 15.45 – 17.00

Det retslige grundlag for revurderinger af Husdyrbrugsloven

– Hvilke muligheder har vi?

v. Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

Overvejelser, udfordringer og nødvendige oplysninger ved en revurdering

– Hvordan kan vi vurdere BAT i praksis og hvilke vilkår kan benyttes?

v. Biolog Marianne Yde, Kolding Kommune

Den nye Husdyr-regulering

– Status – håndtering af husdyrsgødning, arealer og anlæg. Om rollefordeling og kontrol. Hvad med revurderinger

v. Kontorchef Hans Peter Olsen, Miljøstyrelsen

Kl. 11.00 – 12.30

Forskellige og ligheder i kommunernes håndhævelser på landbrug

– Tilsynsberetning med fokus på håndhævelser

v.AC-fuldmægtig Sofie Nordahl Larsen, Miljøstyrelsen

Håndhævelser efterleves ikke

– Eksempler på politianmelder og overvejelserne bag

v. Miljømedarbejder Anette Juel Nielsen, Haderslev Kommune

By- og landsretsdomme om overproduktion/manglende overdækning af gødning

-Hvad sker der, når sagerne kommer for retten? Bliver de tiltalte dømt eller frifundet og på hvilket grundlag

v. Senioranklager Anne Holm Nielsen, Syd- og Sønderjyllands Politi

Kl. 13.30 – 15.00

 

Effekter af bioforgasning på kvælstofudnyttelse og udvaskning

– Vores viden om afgassede biomaser, som kommer ud af anlæggene i dag – tidsperspektiv i udvaskningen under rodzonen

v. Seniorforsker Peter Sørensen, Aarhus Universitet

Fremtidens biogasanlæg – en god forretning?

– Hvilke problemstillinger kommer vi til at håndtere på arealerne og hvilken type anlæg vil de komme fra?

v. Direktør Nicolaj Ørskov Olsen, Dansk Biogasrådgivning A/S

Redskab til håndtering af afgasset biomasse

– ConTerra har deltaget i udviklingen af en metode til håndtering af afgasset biomasse på udbringnings-arealerne. Vi præsenteres kort for princippet i denne metode.

v. Udviklingschef Poul Larsen, ConTerra

Tovholdere og oplægsholdere

Peter Sørensen

,

Seniorforsker, Aarhus Universitet

Anne Holm Nielsen

,

Senioranklager, Syd- og Sønderjyllands Politi

Per N. Andersen

, ,

Leder, Natur & Miljø, Hedensted Kommune.

Betina S. Cramer

,

Agronom, By- og Udviklingsforvaltningen, Kolding Kommune. Tovholder for EnviNas Erfa-gruppe Landbrug.